+36-70-314-6679
Ügyfélszolgálatunk várja hívásást minden hétköznap 8 és 16:30 közt.
Kategóriák
Termékajánló

Vásárlási feltételek

JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

FELHASZNÁLÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen dokumentum (ÁSZF) rögzíti a www.ricoshop.hu általános szerződési feltételeit. Annak alapján, hogy Ön a jelen weboldalt felkeresi, illetve azt használja, valamint a ricoshop.hu weboldalon termékeket vásárol, feltételezzük, hogy Ön a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette és elfogadta. Az ÁSZF keretében kerülnek meghatározásra azon jogok, kötelezettségek, eljárások és egyéb feltételek, amelyek a www.ricoshop.hu működésével, az általa kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosak, és amelyek irányadóak a szolgáltató és www.ricoshop.hu szolgáltatások igénybe vevő személyek közötti jogviszonyokban.

 

 1. Általános rendelkezések:

 

A www.ricoshop.hu oldal üzemeltetője:

Név: Rico-Tec Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Lóverseny utca 1.

Telephely: 6000 Kecskemét, Lóverseny utca 1.

Cégjegyzékszám: 03-09-102460

Adószám: 11031095-2-03

Ügyvezető: Kökény Attila

Telefon: 06-76-505-882

E-mail: irodaszer@ricotec.hu

 

A tárhely szolgáltató székhelye: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

A tárhely szolgáltató email címe: unas@unas.hu

 

 • A Szolgáltató a ricoshop.hu weboldalon üzemeltetett internetes vásárlási portálon (Webáruház) keresztül az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel biztosít szolgáltatásokat, így vásárlási lehetőséget a Webáruházban elérhető termékek tekintetében.

 

 • A Webáruházban regisztráló és vásárló személy (Vásárló) a regisztrációval, valamint az egyes termékek megvásárlásával egyben elfogadja, hogy az ÁSZF külön további kikötés nélkül irányadó a Szolgáltató és közötte létrejövő, illetőleg fennálló jogviszonyban, továbbá a megrendelések esetében is mindenkor alkalmazandó.

 

 • Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruházban elérhető szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut megrendel, vásárol.

 

 • A Vásárló a regisztrálással szavatolja, amely nyilatkozatát a vásárlással meg is erősíti, hogy az általa közölt információ (személyes adat, céginformáció, stb…) mindenben megfelel a valóságnak, a korábbiakban rögzített adatait, amennyiben szükséges, módosította, továbbá a Webáruházban tett valamennyi nyilatkozatot az arra jogosult, illetőleg nyilatkozattételre jogosult személy, személyek tették meg. Ezen szavatossági nyilatkozat valótlanságából eredő bármilyen köve4tkezményért a Vásárló teljes körű felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért. A Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a rendelés beküldése után talál hibát, kérjük, vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot (telefonszám: 06-76-505-882, e-mail cím: irodaszer@ricotec.hu)

 

 • A Szolgáltató a fentiek alapján joggal feltételezheti, hogy a Vásárló mindenkor a valóságnak megfelelő és teljes körű információt szolgáltatott a Szolgáltató részére. Amennyiben azonban a Szolgáltató oldalán kétely merül fel a szolgáltatott adatok, megtett nyilatkozatok valóságtartalmával, teljeskörűségével kapcsolatosan, úgy a Vásárlótól pótlólagos nyilatkozatokat, igazolásokat, adatokat kérhet. Ebben az esetben e pótlólagos információszolgáltatás megtörténtéig a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni, illetőleg korlátozni a Vásárló weboldalon keresztüli vásárlási jogosultságát.

 

 • A Vásárló a rendeltetésellenes használatból eredő, Szolgáltató által elszenvedett esetleges kárt a Szolgáltató felé megtéríteni köteles a Ptk. általános szabályai szerint.

 

 • A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a ricoshop.hu oldalra veló csatlakozás miatt következett be, illetőleg azért, ha az oldal átmenetileg nem elérhető a Vásárló részére. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 • A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit teljesítse. Ugyanakkor, a Szolgáltató nem felelős semmilyen, a Webáruház és aWebáruházon keresztüli megrendelés megadásának elmaradásából, késéséből vagy hiányosságaiból, illetőleg annak elfogadásának elmaradásából eredő azon hibákért, amely rajta kívül álló, elháríthatatlan körülmény miatt következett be. Ilyen ok miatt bekövetkezett késedelem esetén a kötelezettségét a lehető legrövidebb időn belül vállalja teljesíteni.

 

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben bármikor módosíthassa. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Szolgáltató mindenkori honlapján történő közzétételkor lép hatályba. A Webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés rögzítésekor hatályos ÁSZF rendelkezések az irányadóak.

 

 • Amennyiben a Webáruházban elérhető valamely termék vagy szolgáltatás vonatkozásában az ÁSZF-ben rögzítettektől eltérő feltételek alkalmazandóak, azt az adott terméknél, szolgáltatásnál közlésre kerül. Ebben az esetben az ÁSZF ezen eltérő feltételekkel együtt alkalmazandóak.

 

 

 

 1. Regisztárció (Közös szabályok)

 

 • A Szolgáltató a ricoshop.hu oldalon ingyenes regisztrációs lehetőséget biztosít a Vásárlók részére a Webáruházban történő vásárlás érdekében.

 

 • A regisztráció során a Vásárló felelős azért, hogy a valóságnak megfelelő adatokat közöljön, illetőleg nyilatkozatokat tegyen. A regisztráló Vásárló a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, a Vásárló teljes körű képviseleti joggal, illetőleg meghatalmazással rendelkezik arra, hogy vásároljon és a vásárlás véglegesítése érdekében rá vonatkozó kötelező érvényű nyilatkozatokat, mint érvényes kötelezettségvállalást tegyen.

 

 • A regisztrálással a Vásárló elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja, hogy annak mindenkori módosításait is figyelemmel kíséri.

 

 • A regisztrálást követően a Szolgáltató nyilvántartási rendszerében rögzíti a Vásárlónak a regisztrációkor megadott adatait, amelyet követően a Szolgáltató egy visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre. A sikeres regisztrációhoz szükséges, hogy az ezen visszaigazoló e-mailben közölt linkre kattintva a regisztráció megerősítésre kerüljön. A regisztráció megerősítésére a visszaigazoló e-mail megküldésétől számított 7 napig van lehetőség, ezt követően a regisztráció törlésre kerül és ismételt regisztráció megtétele szükséges.

 

 • A sikeres regisztrációval a Szolgáltató és a Vásárló között a ricoshop.hu oldalon elérhető Webáruház szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó felhasználói szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

 

 • A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrált adataiban bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul írásban (e-mailen) értesíti a Szolgáltatót. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményekért a Szolgáltató nem felelős.

 

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációt törölje vagy a regisztrációt inaktívvá tegye. Erre különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:

 

 • ha a Vásárló megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat,

 

 • a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vásárló olyan magatartást tanúsít, amely jogszabályba ütközik,

 

 • a Vásárló rosszhiszemű magatartást folytat,

 

 • a Vásárló magatartása sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató jó hírét vagy a Webáruházban elérhető szolgáltatások minőségével kapcsolatos megítélést.

 

 • A Vásárló a Szolgáltató általi törlése vagy inaktiválása esetén a Szolgáltatóval szemben semmiféle igénnyel nem élhet, a Szolgáltatóval szemben követelést (akár a regisztráció újra aktiválására) nem támaszthat.

 

 • A Vásárló a regisztrációt követően bármikor, indoklás nélkül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a regisztrációjának a törlését, illetőleg inaktívvá tételét a ricoshop.hu oldalon keresztül. A Vásárló vásárlási lehetősége a Vásárló Szolgáltató általi törlésével, illetőleg inaktívvá tételével szűnik meg. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a törlésig, illetőleg inaktívvá tételéig a Szolgáltató által befogadott, sikeres megrendelései érvényes kötelezettséget jelentenek a Szolgáltató és a Vásárló között.

 

 • A regisztrációval a Vásárló önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére reklámcélú elektronikus leveleket továbbítson a regisztrációkor vagy a későbbiekben módosított értesítési címekre, telefonokra (e-mail, SMS). A Szolgáltató vállalja, hogy a reklámcélú elektronikus hirdetésben tájékoztatja a Vásárlót arról az elérhetőségről, amelynek segítségével leiratkozhat és biztosítja, hogy leiratkozási igényét postán és e-mailen is bejelentheti.

 

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy attól függően, hogy a Vásárló milyen minőségben (szakmai felhasználó vagy lakossági felhasználó, magánszemély vagy más személy) regisztrál, eltérő szolgáltatások elérhetőségét biztosítsa, beleértve az eltérő termékkört, illetőleg árakat, egyéb feltételeket.

 

 1. Jelszóra és login névre vonatkozó figyelem felhívás

 

 • Mivel a megadott e-mail cím és a jelszó a Vásárlót azonosítja, és ez alapján a ricoshop.hu oldalon, továbbá a Webáruházban tett bármilyen nyilatkozata a Vásárló érvényes és kikényszeríthető jognyilatkozata, így a Vásárlónak fokozott gondossággal kötelessége eljárni annak érdekében, hogy a login név és a jelszó megfelelő módon kerüljön kiválasztásra és hogy illetéktelenek tudomására ne jusson. A login név és jelszó illetéktelenek általi felhasználásból eredő következményekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

 1. Magányszemélyekre vonatkozó további feltételek:

 

 • Amennyiben a Vásárló magánszemélyként regisztrál, az alábbi adatokat kötelező jelleggel szükséges megadnia: név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó

 

 • A regisztráció során feltüntetett további adatok megadása nem kötelező, azonban a Szolgáltatóval fennálló együttműködés során segítséget jelenthet.

 

 • A magánszemélyek esetében a regisztráció sikerességéhez szükséges, hogy a Vásárló elfogadja az adatvédelmi rendelkezéseket is és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait a közöttük fennálló együttműködéssel összefüggésben kezelje, továbbá továbbítsa a rendszerüzemeltetés, számlázás és a szállítás érdekében.

 

 • Magánszemély esetében a regisztrált személy, mint Vásárló a regisztrációval elismeri, hogy saját maga regisztrál és a megadott login nevet és jelszót bizalmasan kezeli, harmadik fél számára ahhoz hozzáférést nem biztosít a ricoshop.hu oldalon, valamint a Webáruházban kizárólag ő személyesen teszi meg a nyilatkozatokat, mint esetében megtett érvényes kötelezettségvállalásokat.
 1. Nem magánszemélyekre (gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi személyek, más szervezetek) vonatkozó további feltételek:

 

 • Amennyiben a Vásárló nem magánszemélyként regisztrál, az alábbi adatokat kötelező jelleggel szükséges megadnia: cégnév, székhely, adószám, név, e-mail cím, telefonszám, jelszó)

 

 • A regisztráció során feltüntetett további adatok megadása nem kötelező, azonban a Szolgáltatóval fennálló együttműködés során segítséget jelenthet.

 

 • A nem magánszemélyek esetében a regisztráció sikerességéhez szükséges, hogy a Vásárló képviselője a regisztrálással egyben elfogadja az adatvédelmi rendelkezéseket is és hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait a közöttük fennálló együttműködéssel összefüggésben kezelje, továbbá továbbítsa a rendszerüzemeltetés, számlázás érdekében.

 

 • A Vásárló regisztrálásakor eljáró személy a regisztrációval elismeri, hogy a Vásárló képviseletére és így a regisztrálásra feljogosított személyi és a megadott login nevet és jelszót bizalmasan kezeli, harmadik fél számára ahhoz hozzáférést nem biztosít és a ricoshop.hu oldalon, valamint a Webáruházban kizárólag a Vásárló által felhatalmazottként személyesen teszi meg a nyilatkozatokat, mint esetében megtett érvényes kötelezettségvállalásokat.

 

 • Amennyire a Vásárló nevében a képviselet gyakorlására együttesen kerülhet sor, úgy a fenti nyilatkozat megtétele úgy minősül, hogy mindegyik képviselő együttesen tette meg azt.

 

 

 1. Vásárlás folyamata, vásárlás regisztrált felhasználóként
 • A weboldalról történő rendelés rendkívül egyszerű:
 • regisztráljon a webáruházban
 • válassza ki a kívánt termék(ek)et
 • helyezze a kiválasztott termék(ek)et a kosárba
 • menjen tovább a fizetéshez (pénztár)
 • válassza ki a kívánt számlázási és szállítási opciót
 • ellenőrizze rendelését
 • küldje el rendelését
 • a rendszer az internetes rendelésről automatikus visszaigazolást küld

 

 • Regisztrált felhasználó esetében a bejelentkezés a Vásárló által megadott e-mail cím, név és jelszó használatával történik. A bejelentkezéssel a Vásárló megerősíti a hatályos ÁSZF rendelkezéseinek ismeretét és elfogadását.

 

 • Az e-mail cím és a jelszó megadás a Vásárló azonosítását jelenti, valamint azt, hogy a Webáruházban a megrendelést a Vásárló, illetőleg képviseletében eljáró személy adja meg. Ennek megfelelően a Vásárló a belépéssel érvényesen nem hivatkozhat arra, hogy a megrendelést nem arra jogosult adta meg.

 

 • A módosított adatok esetében a regisztrációkor megadásra kerülő adatokra vonatkozó ÁSZF szabályok az irányadóak.

 

 1. Megrendelés

 

 

- A regisztrált Vásárló jogosulttá válik arra, hogy a Webáruházban a termékeket, szolgáltatást megtekintse, valamint az ÁSZF és a terméknél megjelölt feltételek szerint megrendelést adjon le egy vagy több termék megvásárlására, szolgáltatás igénybevételére.

 

 • A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a ricoshop.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mail, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárló részére.

 

 • A Webáruházban a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást, megjelölve a mennyiséget is a Webáruház kosarába helyezheti. Az adott termék kiválasztásakor a Vásárlónak figyelemmel kell lennie az esetleges értékesítési minimális/maximális korlátokra, a szállítási és egyéb feltételekre is. Ennek során szükséges, hogy a Vásárló részletesen átolvassa az adott termékhez, szolgáltatáshoz tartozó tájékoztatókat.

 

 • A Webáruházban feltüntetett információk a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást szolgálják és semmilyen esetben sem minősíthetőek termék/szolgáltatás ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, vagy az adott termék, szolgáltatás megvásárlására szolgáló ösztönzésnek.

 

 • A Webáruházban feltüntetett árak bruttó árak azzal, hogy a nettó árak is tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerülhetnek.

 

 • A megrendelés Vásárló általi véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló:

 

 • a számlázási címet és a szállítási címet megadja, és a termék, szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítse (az utánvételes teljesítés kivételével). A megrendelés Vásárló általi véglegesítése egyben az ÁSZF elfogadásának a megerősítését is jelenti.

 

 • A megrendelés Vásárló általi véglegesítése után – amely a Vásárló ajánlatát jelenti a megrendelt termékek vonatkozásában – a megrendelés már nem módosítható vagy vonható vissza a Webáruházon keresztül. A megrendelés módosítását vagy visszavonását a Vásárló a szolgáltató ügyfélszolgálatával történt kapcsolatfelvétel keretében módosíthatja vagy vonhatja vissza. A megrendelés módosítása vagy visszavonása csak a szállításra történő átadás előtt lehetséges.

 

 1. Fizetés

 

 • A vásárló a megrendelés véglegesítéséhez köteles a termék, szolgáltatás megvásárlásához a fizetésről rendelkezni. Erre az alábbi módon kerülhet sor:
 • Készpénzben történő utánvéttel
 • Előre utalással

 

 

 

 

 1. Megrendelés visszaigazolása

 

 • A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoljuk, mely visszaigazoló e-mail nem minősül az ajánlat elfogadásának, csupán jelzi, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatársunk felé.

 

 • A Szolgáltató visszaigazolása a megrendelés befogadását jelenti és azt, hogy a Szolgáltató megkísérli a megrendelésben foglaltakat az ÁSZF és a termékre, szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeknek megfelelően teljesíti. Ezen visszaigazolás a megrendelés Vásárló általi véglegesítésének a napját követő 2 munkanapon belül kerül kiküldésre.

 

 • A Szolgáltató azonban nem felelős a vásárló által véglegesített megrendelésben foglaltak helyességéért, valóságtartalmáért, valamint azért, hogy e megrendelésben foglaltakat a gyártó vagy kereskedő teljesíteni tudja a megrendelésben foglaltaknak megfelelően.

 

 • A valótlan tartalmú megrendelésből eredő, a Szolgáltatót ért valamennyi kárért, veszteségért a Vásárló teljes körű helytállási és megtérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé – beleértve a Szolgáltatóval szemben érvényesített szerződéses és szerződésen kívül okozott kárt, valamint a nem vagyoni kárt, továbbá a Szolgáltató által elszenvedett egyéb vagyoni és nem vagyoni kárt is.

 

 • Abban az esetben, ha a felek közötti szerződés létrejöttekor, illetőleg azt követően az adott termék, szolgáltatás esetében készlethiány merül fel, erről a Szolgáltató a Vásárlót e-mailen, vagy telefonon értesíti, megjelölve a várható legkorábbi szállítási időpontot. A Szolgáltató erről telefonon is megkísérli értesíteni a Vásárlót.

 

 • A megrendelés alapján megvásárolt termékek, szolgáltatások teljesítéséről a Szolgáltató ismételt visszaigazolást küld e-mailen a Vásárlónak megjelölve benne a szállítás várható időpontját is.

 

 • A megrendelés feldolgozásának és teljesítésének az állapotáról a Vásárló tájékozódhat a Webáruházban.

 

 1. Szállítás

 

 • A szállításra azt követően kerülhet sor, hogy a Szolgáltató a megrendelés Vásárló általi véglegesítését követően erről megerősítő e-mailt küld

 

 • A szállításra jellemzően a Vásárló által véglegesített megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 1-3 munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kerülhet sor. A Vásárló által megjelölt szállítási helyre történő teljesítésre jellemzően a futárszolgálatnak történő átadástól számított munkanapon belül kerül sor.

 

 • Tekintettel azonban arra, hogy egyes termékek, szolgáltatások beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, nagykereskedői készletektől és lehetőségektől függően – hosszabb időszak szükségessé válhat, ezt a körülményt a Szolgáltató az adott terméknél, szolgáltatásnál jelzi. Azonban előfordulhat olyan eset, amikor a Szolgáltató előre nem rendelkezik információval ezen hosszabb időszakokról, amely esetben a Vásárlót e-mailben értesíti az eltérő szállítási határidőkről.

 

 1. Szállítási mód

 

 • futárszolgálat igénybevételével (házhozszállítás)

 

 • A kiszállítás költségeit a megrendelés Vásárló általi véglegesítése és a fizetés előtt a Webáruház vásárlási felülete jelzi a Vásárló számára.

 

 • A házhozszállítás díja Magyarországra egységesen bruttó 1290 Ft.

 

 • Díjtalan a kiszállítás a bruttó 20.000 Ft összeget meghaladó vásárlások esetén.

 

 • Készpénzben történő utánvételre kizárólag futárszolgálat esetében nyílik lehetőség, amennyiben egyébként az utánvételes teljesítésre lehetőség nyílik.

 

 • Sikertelennek minősül a kiszállítás, amikor a Vásárló a terméket, szolgáltatást a kiszállításkor nem veszi át és egy ismételt kiszállítás esetében sem kerül rá sor. Ebben az esetben a megrendelés visszavontnak tekintett.

 

 • A termék szállítási helyre történt megérkezésekor a Vásárló köteles a termék csomagolását átvizsgálni. Amennyiben az sérült arról ajánlott jegyzőkönyvet felvenni.

 

 1. Vásárló elállási joga

 

 • A Vásárlót a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállási joggal illeti meg. A Vásárló elállási jogát a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, míg több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számítandó. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vásárló elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásban foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Vásárló elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a rendelkezésre álló határidő lejárta előtt elküldi.

 

 • A Vásárló elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül – banki átutalás útján – visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

 • A Vásárló a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárló által megfizetett összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a Vásárló köteles megfizetni.

 

 • A Szolgáltató jogosult a Vásárlótól a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelni.

 

 • A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a Vásárló az elállási jogát nem gyakorolhatja egyebek mellett:
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

 • A Vásárló elállási jogának fentiek szerinti korlátozása, illetve kizárása nem érinti Vásárlónak azt a jogát, hogy a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában – a törvényi előfeltételek fennállása esetén – szavatossági jogait gyakorolja.

 

 • A Vásárló az őt megillető elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben a Vásárló elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy a Szolgáltató a Vásárló erre vonatkozó írásos kérelme esetén megküldi a Vásárló részére az erre szolgáló nyilatkozat-mintát, melynek kitöltésével a Vásárló elállási jogát gyakorolhatja.

 

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések alapján nyújtott elállási mintatájékoztató jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.

 

 1. Szavatosság

 

 Kellékszavatosság:

 

 • A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Vásárló elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • A Szolgáltató kifejezetten szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek minden esetben eredeti termékek.

 

 • A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye. A Vásárló hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogást a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:
 • A Vásárló szavatossági igényként elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy, ha a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz.
 • Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Vásárlónak a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Vásárló – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Vásárló a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

 • A Vásárló a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 • Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Vásárló szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.

 

Termékszavatosság:

 

 • A Szolgáltató által a Vásárlónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló követelheti, hogy a Szolgáltató a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • A szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

 

 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

 

 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

 

 • A szavatosság tekintetében egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló jogszabályi rendelkezések alapján nyújtott tájékoztató jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi.
 1. Panaszkezelés

 

 • A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 6000 Kecskemét, Lóverseny utca 1.
 • Ügyfélszolgálati nyitvatartási ideje: H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:30
 • Telefon: 06-76/505-882
 • E-mail: irodaszer@ricotec.hu

 

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A Vásárlók könyve a Szolgáltató üzleteiben elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

 • A Vásárló szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

 • A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 • Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vásárló lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.go.hu/

 

 • Bírósági eljárás. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 • A Vásárló fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő köt4elezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettsége („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu . A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek . Az illetékes Békéltető Testület: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.)

 

 • Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók (vásárlók) beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Vásárlók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Az online vitarendezési platform itt érhető el: http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&Ing=HU

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

 • A Vásárló és a Szolgáltató között létrejött szerződést a Szolgáltató nem őrzi meg.
 • A Szerződéskötés nyelve:
 • A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.
 • A weboldal bármely oldala egy példányban kinyomtatható, illetve kivonata letölthető, amennyiben ez a rendelés leadásához, vagy a weboldal, mint vásárlással kapcsolatos információforrás használatához szükséges.
 • ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatban a magyar jog kapcsolódó szabályai az irányadóak.

 

 

Szállítás: 990 Ft, vagy ingyen
0-24 hotline: +36 70 935 4670
100% visszavásárlási garancia
i
Partnereink
Nézzen szét termékeink közt és vásároljon online. Kérdés esetén ügyfélszolgálatunk várja hívását minden hétköznap 8 és 16:30 közt. Amennyiben személyesen kívánja megtekinteni a termékeinket, várjuk kecskeméti üzletünkben a Lóverseny u. 1. szám alatt. Termékkategóriák
Webáruház készítés
2018 © Minden jog fenntartva! - ricoshop.hu